Logo - Sanchin Dojo - HD_solo logo

Il Gruppo

Logo - Sanchin Dojo - HD_solo logo
Sensei Giuliano Beillard

5° Dan Kaisai – 4° Dan Kobudo

Istruttore Kaisai
Istruttore Kobudo
Istruttore Daruma Taiso

Massimo Verrecchia

3° Dan Kaisai – 2° Dan Kobudo

Istruttore Kaisai
Istruttore Daruma Taiso

Raffaella Mantegazza

3° Dan Kaisai – 1° Kyu Kobudo

Istruttore Daruma Taiso

Francesco Boscarello

1° Dan Kaisai – 1° Kyu Kobudo

Antonella Annese

1° Dan Kaisai – 4° Kyu Kobudo

Sophie Gasparotto

1° Dan Kaisai

Paola Mantegazza

1°Kyu Kaisai – 3° Kyu Kobudo

Lucia Verderio

1° Kyu Kaisai

Manuela Federella

1° Kyu Kaisai

Marta Beillard

3°Kyu Kaisai

Giuliana Ronchi

Daruma Taiso